VERSLAG | 16-02-2016

Jaarvergadering

Het loopt allemaal op rolletjes . . . . .

Dinsdag 16 februari jl. heeft het ONDB haar Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in één van de prachtige vernieuwde zalen van het van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden in Sassenheim.
Het was een gezellige drukte die avond; er waren zo'n 75 leden aanwezig, die allereerst een uitvoerig en beeldend verhaal voorgeschoteld kregen van hoteldirecteur Ab de Bruin. Zowel het verleden, de recente verbouwing als de toekomst van het hotel kwamen daarbij royaal aan de orde. Zondermeer een heel beeldend en boeiend verhaal, dat goed in de smaak viel.

Daarna nam voorzitter Hans Zwetsloot het woord van Ab over om iedereen welkom te heten en naast zichzelf ook de overige bestuursleden voor te stellen en te introduceren qua bestuurstaken. Vervolgens werden de ONDB-leden vanuit die verschillende taken door de betreffende portefeuillehouders geïnformeerd over de afgelopen gang van zaken in het jaar 2015, met aansluitend een vooruitblik naar het al lopende jaar 2016.

Allereerst was penningmeester Wilbert Star aan de beurt om de financiële cijfers over 2015 toe te lichten, hetgeen hij op een heldere, vlotte en informerende wijze deed. Met het positieve resultaat over 2015 in de boeken van "maar" € 151,67 was de bestuurlijke doelstelling om dát wat er in een jaar binnenkomt ook zoveel mogelijk uit te geven zondermeer geslaagd. De ook door hem toegelichte begroting voor 2016 gaf vanuit diezelfde doelstelling een zelfde beeld. Het voorstel om de contributie van het ONDB ook voor 2016 weer ongewijzigd te laten kreeg dan ook de instemming van de voltallige vergadering.

Henk Wesseling, die samen met Jan van den Anker de kascommissie voor 2015 vormde, gaf daarna nog een korte toelichting over de "boekencontrole" die zij uitgevoerd hadden. Op zijn advies werd door de vergadering met applaus ingestemd om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Aansluitend was het de beurt aan Noëlla van Dijk, die naast de rol van secretaris en vice-voorzitter dit jaar ook nog de goede doelen op haar takenlijst had. Qua ledenaantal was het ONDB in 2015 met 63 leden gegroeid van 290 leden op 01-01-'15 naar een totaal van 353 leden op 31-12-'15. Halen we daar de 56 opzeggingen van 2015 af dan bedroeg het exacte ledenaantal op 01-01-'16 uiteindelijk weer 297 leden. Een netto stijging van 7 leden dus.

Daarna gaf Noëlla een verslag van de afgelopen "Voedselbank-dag" die zij samen met de Activiteitencommissie georganiseerd had en die dit keer ook een varend bezoek (met sloepen) aan Sail2015 betrof. Deze "Voedselbank-dag" is de uitgaansdag die het ONDB elk jaar aan het einde van de zomervakantie organiseert voor de kinderen van de ouders die gebruik maken van de diverse Voedselbanken in de Duin-en Bollenstreek. Dit nog steeds vanuit de opbrengst van de jubileumveiling, die in 2014 ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het ONDB gehouden is. Aan het einde van haar verhaal deed ze nog een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de komende "Voedselbank-dag", die naar verwachting op 17 augustus gehouden zal worden. Heb je die dag tijd om je een hele dag bewust in dienst van die kinderen te stellen, mail dan naar noellavandijk@hotmail.com. 

Vervolgens kreeg Peter Vonk als voorzitter van de Activiteitencommissie het woord. Allereerst stelde hij alle leden van de Activiteitencommissie nog maar eens voor, waaronder ook de twee nieuwe leden, Martijn Claassen en Paul Steenkist. Een daverend applaus viel dit 10-koppige "dream-team" ten deel voor al het werk dat ze voor het ONDB verzetten. Aansluitend vertoonde hij een beeldend verslag van alle ONDB-events, die er vanaf de vorige ALV geweest waren (de film is terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=9xXSDKM1G2M&feature=youtu.be) en gaf hij daarna ook nog een vooruitblik op het komende jaar, dat ook al weer aardig gevuld begint te worden. 

Tenslotte gaf hij aan binnenkort een enquête rond te zullen sturen om vanuit de leden zoveel mogelijk opmerkingen en suggesties te kunnen krijgen. Dit om daaruit te kunnen leren wat we nu al goed doen, maar vooral ook om te kunnen leren wat er eventueel nóg beter zou kunnen.
Hierna gaf Hans Zwetsloot nog een korte toelichting op de communicatie, waarbij met name de aan-/afmeldroutine inmiddels nog verder verbeterd is. Wel het nadrukkelijke verzoek aan de leden om de keuzes gelijk bewust te maken en niet altijd eerst maar op "JA" te klikken om dan op het allerlaatste moment altijd nog "NEE" te kunnen kiezen. Voor de Activiteitencommissie is het namelijk van groot belang om goed zicht op het te verwachten bezoekersaantal te kunnen hebben. Belangrijkste boodschap daarnaast was nog om er als ONDB-lid voor te zorgen dat de eigen ledenpagina op de ONDB-website actueel is. Dat is op zich simpel te regelen via de link die onder elke ONDB-nieuwsbrief staat. Graag dit binnenkort nog even nalopen, niet alleen voor de betere zichtbaarheid van het eigen bedrijf, maar het is ook wel zo makkelijk voor de penningmeester, die eerdaags weer aan zijn jaarlijkse facturatieronde begint.

Omdat Noëlla van Dijk na zes jaar bestuurslidmaatschap statutair aftredend was en ze ook niet-herkiesbaar was werd de vergadering voorgesteld om twee nieuwe bestuursleden te kiezen, om het bestuur qua ledenaantal weer op vijf personen te kunnen brengen. Hiervoor werden door het bestuur als kandidaten Annemieke Stoop (Lexam Advocaten) en Joyce Lustberg (RWV Advocaten) voorgesteld en deze werden beiden met instemming van de hele zaal gekozen. Hans heette ze vervolgens van harte welkom in het ONDB-bestuur.

Aan het einde van de vergadering volgde tenslotte nog het officiële afscheid van enerzijds Noëlla van Dijk en van anderzijds Mattijs Winnubst. Noëlla als aftredend bestuurslid en Mattijs als vertrekkend lid van de Activiteitencommissie, met meer dan drie jaar commissielidmaatschap op zijn conto. Beiden kregen naast een grote bos bloemen ook nog de inmiddels traditionele dinercheque voor twee personen bij Restaurant "Het Oude Dykhuys".

Omdat niemand gebruik maakte van de rondvraag was daarmee de vergadering ten einde, waarbij het, ondanks het uitvoerige verhaal van Ab, zelfs nog lukte om ook dit keer de ALV nog nét voor negenen afgerond te hebben.

Aansluitend verplaatste het hele gezelschap zich naar de, één verdieping lager gelegen, OZZO-bar, waar er nog lang en gezellig werd nagepraat. Alles bij het ONDB liep immers op rolletjes . . . . .

Hans Zwetsloot
(voorzitter ONDB)
Bekijk hier het foto verslag Layer 1