VERSLAG | 17-02-2015

Algemene ledenvergadering

Op 17 februari jl. waren zo’n 65 leden aanwezig voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (helaas waren er bijna 20 no-shows; dit lijkt een beetje een terugkomend fenomeen). De officiële notulen volgen op een later tijdstip. Hieronder een korte samenvatting van deze avond. 
Na de opening door de voorzitter, Hans Zwetsloot, heette ook de gastheer van deze avond, Peter Duivenvoorde, iedereen van harte welkom.
 
Vervolgens werden in een redeljk snel tempo alle agendapunten besproken. Na wat formaliteiten werden de financiële stukken besproken. Harry Graman, de penningmeester, gaf een toelichting op het jaaroverzicht van 2014 en meldde dat het zowel qua activiteiten als financieel een keurig jaar is geweest.
 
Het totale verenigingsvermogen bedroeg per 1-1-2015 € 82.209,--; dit los nog van de € 26.637,-- die gereserveerd is voor de ondersteuning van de Voedselbank-acitiviteiten de komende 4 jaar. De begroting voor 2015 is nagenoeg hetzelfde met uitzondering van de evenementen; omdat we vorig jaar een groot bedrag over hadden, hebben we nu gemeend iets meer te moeten gaan uitgeven aan evenementen.
 
De kascommissie, bestaande uit Henk Wesseling en Wilbert Star, deed kort verslag van de kascontrole die eerder deze maand al had plaatsgevonden. Hierop aansluitend werd met algemene stemmen aan het voltallige bestuur décharge ver­leend voor het afgelopen jaar. De voorzitter bedankte zowel Harry Graman voor het inzichtelijke rapportagewerk als Henk en Wilbert voor hun controlewerkzaamheden. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie al uit Henk Wesseling en Jan van den Anker en er werd tevens al een nieuw lid voor de daaropvolgende kascommissie gekozen, namelijk Geert Jan van Leeuwen.
 
Op basis van de huidige financiële situatie werd voorgesteld om de contributie wederom gelijk te houden aan de voorgaande jaren, zodat deze dus ook voor 2015 weer ge­handhaafd zal blijven op € 150,-- (excl. b.t.w.) voor de leden die zich vóór 01-07-2015 aanmelden en € 75,-- (excl. b.t.w.) voor de leden die zich na 01-07-2015 aanmelden. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

De samenstelling van het bestuur is in de vergadering gewijzigd. Hans, Johanna en Harry zouden (al of niet statutair) aftreden, waarbij alleen Hans zich herkiesbaar stelde. Aangezien alleen Wilbert Star zich had aangediend als kandidaat- bestuurslid (en tevens beoogd penningmeester), werden vervolgens Harry en Johanna bedankt voor hun werkzaamheden, werd Wilbert met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid en werd Hans ook unaniem herkozen als voorzitter. Het bestuur gaat voorlopig dus verder met 4 personen; te weten Hans Zwetsloot, Wilbert Star, Noëlla van Dijk en Peter Vonk.
 
Noëlla van Dijk, onze secretaris, vertelde dat in 2014 het maximum aantal leden heeft gestaan op 337 en dat, na verwerking van de afgemelde leden, het ledenaantal op 1 januari 2015 uiteindelijk 290 bedroeg.
Johanna vertelde aan de hand van een aantal sheets met foto´s hoe er afgelopen jaar invulling is gegeven aan de Goede doelen dag voor de kinderen van de Voedselbank. Johanna meldde tevens dat zij dit jaar stopt met het organiseren van deze dag en dat dat wordt overgenomen door Noëlla van Dijk. Johanna deed tijdens de ALV alvast een oproep voor vrijwilligers die dit jaar deze dag mee zouden willen. 16 Leden meldden zich spontaan aan. De beoogde datum voor de goede doelen dag is aanvankelijk vastgesteld op woensdag 26 augustus 2015, maar dit berust mogelijk op een misverstand i.v.m. de schoolvakanties. Hier wordt zo snel mogelijk op terug gekomen, zeker naar de aangemelde leden.
 
Peter Vonk stelde de leden van de activiteiten­commissie 2014 nogmaals voor. De activiteitencommissie bestaat op dit moment uit: Marlies Spoormaker, Marieke de Geus, Ingrid van der Plas, Paul Rurup, Mattijs Winnubst, Casper Vaes, Bjorn Waterreus, Monique de Bruine en Peter Vonk.
 
Alle evenementen werden mogelijk gemaakt door het bovenstaande team van enthou­siaste mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor het ONDB en dat ook nog voorlopig zullen blijven doen. Er volgde een daverend applaus uit de zaal als dank voor de inzet van de commissie. Afgelopen jaar is er afscheid genomen van Monique Smits en Henk van den Anker, als leden van de activiteitencommissie. Zij werden in de ALV nogmaals bedankt voor hun inzet.
 
Peter nam aan de hand van diverse sheets de maandelijke bijeenkomsten alsmede de ‘specials’ van 2014 nog eens door. De gemiddelde opkomst tijdens reguliere bijeenkomsten was in 2014 110 leden. Een heel mooi resultaat, zeker ook gelet op het feit dat het in de zomermaanden en bij de ALV altijd een stuk rustiger is. Dat maakt de andere bijeenkomsten nóg drukker bezocht.
 
Voor 2015 werden alvast een aantal bijeenkomsten bekend gemaakt waarbij er bijzondere aandacht was voor de bijeenkomst van april. Dan komt André Kuipers speciaal en exclusief voor het ONDB spreken in de Muze. Met een maximum aantal van 340 stoelen en deze geweldige spreker belooft ook dit weer een unieke bijeenkomst te worden. Deze bijeenkomst zal zijn voor leden en als er nog ruimte over is ook voor hun partners en eventueel hun schoolgaande kinderen (12-18 jaar). ZET HEM DUS OOK ALVAST IN DE THUISAGENDA!
 
Hans Zwetsloot, vanuit communicatie, gaf aan dat de aan- en afmeldroutine voor bijeenkomsten afgelopen jaar is verbeterd. We trachten dit komend jaar nóg verder te gaan verbeteren door automatisch bevestigingmails te sturen van een gedane aan- danwel afmelding.
           
Tenslotte nodigde Hans iedereen nog eens van harte uit om zijn/haar persoonlijke ledenpagina na te lopen en deze waar nodig aan te vullen. Ook de mogelijkheden op Facebook en LinkedIn werden nog even kort besproken, met daarbij de nadrukkelijke boodschap om toch vooral ook positief nieuws te blijven brengen. (Opbouwende) kritiek zien we liever rechtstreeks geuit worden in plaats van via de social media.
           
Harry vroeg nog extra aandacht voor de juiste naw-gegevens op de site, zodat Wilbert Star de facturen direct naar de juiste mailadressen kan sturen (gaarne vóór eind februari dit even checken en waar nodig aanpassen!). Dat kan gewoon direct al via de button onderaan dit verslag!
 
Nadat duidelijk werd dat er geen vragen voor de rondvraag waren, sloot Hans de vergadering en kon er, onder het genot van een drankje en voortreffelijke hapjes nog nagepraat worden over de vergadering en over onze mooie vereniging.
 
Wij danken alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en Tespelduyn voor de geweldige ambiance en de gastvrijheid voor deze vergadering.
 
NB in de komende uitgave van LEVEN! magazine zal nog extra aandacht besteed worden aan deze ALV.
 
Bekijk hier het foto verslag Layer 1