VERSLAG | 18-02-2014

Jaarvergadering

Met de jaarvergadering waren we dit jaar met ruim 80 leden te gast in Hillegom bij het vernieuwde Hotel Flora van gastheer en -vrouw Nick en Renate de Mon.
De officiële notulen volgen nog in een later stadium maar hierbij alvast een globale samenvatting van de avond.
  
Hans Zwetsloot heet iedereen van harte welkom waarna Renate de Mon uitlegt hoe Nick en zij het oude Hotel Flora hebben gerestyled tot een hotel dat meer aansluit bij de tijd en de wensen van hedendaagse gebruikers. Daarnaast is er een aantal ruimtes gecreëerd waar men lekker kan zitten voor een hapje, een drankje, maar ook voor een feest, een receptie of een ontbijtbijeenkomst.

Na het goedkeuren van de notulen van 2013 is het woord aan Harry Graman.

Harry is volgens de kascommissie, Henk Griffioen en Wilbert Star, geslaagd voor zijn administratie. Het jaar wordt wel met een negatief resultaat afgesloten, wat kwam door de gemaakte extra kosten voor de vernieuwing én de restyling van de website en door de overschrijding in de eventkosten. Dit verlies wordt als incidenteel gezien en voor komend jaar wordt weer van zwarte cijfers uitgegaan.
De ledenvergadering verleent het bestuur daarna unaniem décharge voor het gevoerde (financiële) beleid over 2013.

Omdat de vereniging er financieel naar behoren bij staat, wordt besloten dat de contributie niet gewijzigd wordt.

Noëlla van Dijk is daarna aan de beurt en geeft aan welke werkzaamheden zij als secretaris verricht en dat er afgelopen jaar zich uiteindelijk, in tegenstelling tot het jaar ervoor, meer leden hebben aangemeld dan afgemeld. De teller staat inmiddels (netto) op 284 leden en in 2014 verwachten we dan ook (netto) het 300e lid te mogen verwelkomen.

Marieke de Geus vervangt vanavond Peter Vonk, die met Kleintje Pils in Sochi is. Zij geeft aan dat er een aantal wijzigingen is geweest in de samenstelling van de Activiteiten Commissie, met als nieuwste aanwinst: Marlies Spoormaker en als aftredende leden: Tobias Idzerda en Rolf Drost. Hierna volgt een met fotomateriaal onderbouwde samenvatting van alle activiteiten die het afgelopen jaar plaatsgevonden hebben.

2014 is het jaar waarin het ONDB 15 jaar bestaat; reden voor wat extra´s, waartoe onder andere het organiseren van de lustrumveiling in mei bij Tepselduyn behoort. Het doel van de veiling is, evenals de veiling van 5 jaar geleden, geld in te zamelen middels de verkoop van gratis ter beschikking gestelde kavels, om zodoende kinderen van gezinnen die gebruik maken van de diverse Voedselbanken in de regio Duin- en Bollenstreek tijdens de zomervakantie een spetterende dag om nooit te vergeten, te bezorgen.
 
Johanna Snel vertelt hoe de dag met 'de Kinderen van de Voedselbank' in 2013 is verlopen. Vervolgens schuift Marleen van de Gugten van de Voedselbank Katwijk (één van de deelnemende Voedselbanken) aan om een toelichting te geven op wat de Voedselbanken allemaal doen en hoe ontzettend fijn het jaarlijkse uitje door circa 50 kinderen wordt ervaren: ze hebben daardoor ook een mooie ervaring om na de zomervakantie in de klas op school te delen!
Noëlla vertelt dat zij namens het bestuur met de Activiteiten Commissie de veiling organiseert en licht toe dat er naast een veiling ook een loting zal plaatsvinden, om het voor een ieder financieel interessant te houden. Op de veiling zijn ook introducees welkom en de veiling zal plaats vinden op dinsdag 20 mei 2014 bij Tespelduyn vanaf 19.00 uur; de avond is inclusief hapjes en drankjes, maar exclusief diner. Bovenal roept zij iedereen op om na te denken over het inbrengen van een kavel.

Hans geeft verder aan dat in het bestuur afgelopen jaar een wijziging is geweest, namelijk Rolf Drost is vervangen door Peter Vonk (die inmiddels de voorzitter van de Activiteiten Commissie is). Harry Graman is het eerstvolgende aftreedbare bestuurslid; hij zal als penningmeester nog tot 2015 aanblijven en is daarna niet herkiesbaar. Als mogelijke kandidaat heeft Wilbert Star zich al aangedragen, dus de functie zal in ieder geval weer ingevuld kunnen gaan worden. Eén en ander is de volgende keer aan de ledenvergadering om te beslissen.
 


Na een korte rondvraag met vragen van Jos Leijen en Paul van der Hulst wordt dit officiële gedeelte afgesloten en is het tijd voor het netwerken onder het genot van een hapje en een drankje in de mooie zalen van Hotel Flora. Het was nog lang gezellig.